Комунальний заклад Кременівський ясла-садок Нікольської районної ради Донецької області

  

Фінансова звітність

      Додаток 1
до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку в державному секторі 101 «Подання фінансової звітності»
     
     
           
      КОДИ
  Дата (рік, місяць, число)     01
Установа КЗ Кременівський ясла-садок Нікольської районної ради Доенцької області за ЄДРПОУ 38354681
Територія с. Кременівка вул Шкільна, 7 за КОАТУУ 1421783300
Організаційно-правова форма господарювання Комунальна організація (установа, заклад) за КОПФГ 430
Орган державного управління   за КОДУ  
Вид економічної діяльності   за КВЕД  
Одиниця виміру: грн.      
Періодичність: квартальна, річна          
БАЛАНС
на 1 жовтня 2017 року
        Форма № 1-дс
АКТИВ Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
І. НЕФІНАНСОВІ АКТИВИ
Основні засоби: 1000 107 758 159 712
     первісна вартість 1001 189 165 241 119
     знос 1002 81 407 81 407
Інвестиційна нерухомість 1010 - -
     первісна вартість 1011 - -
     знос 1012 - -
Нематеріальні активи: 1020 - -
     первісна вартість 1021 - -
     накопичена амортизація 1022 - -
Незавершені капітальні інвестиції 1030 - -
Довгострокові біологічні активи 1040 - -
     первісна вартість 1041 - -
     знос 1042 - -
Запаси 1050 29 926 14 112
Виробництво 1060 - -
Поточні біологічні активи 1090 - -
Усього за розділом І 1095 137 684 173 824
ІІ ФІНАНСОВІ АКТИВИ
Довгострокова дебіторська заборгованість 1100 - -
Довгострокові фінансові інвестиції 1110 - -
Поточна дебіторська заборгованість      
     за розрахунками з бюджетом 1120 - -
     за розрахунками за товари, роботи, послуги 1125 - -
     за наданими кредитами 1130 - -
     за виданими авансами 1135 - -
     за розрахунками із соціального страхування 1140 - -
     за внутрішніми розрахунками 1145 - -
     інша поточна дебіторська заборгованість 1150 - -
Поточні фінансові інвестиції 1155 - -
Грошові кошти та їх еквіваленти  розпорядників бюджетних коштів та державних цільових фондів в:      
     національній валюті, у тому числі в: 1160 41 341 193 405
           касі 1161 - -
           казначействі 1162 41 341 193 405
           установах банків 1163 - -
     іноземній валюті 1165 - -
Кошти бюджетів та інших клієнтів на:      
     єдиному казначейському рахунку 1170 - -
     рахунках в установах банків у тому числі: 1175 - -
           у національній валюті 1176 - -
           в іноземній валюті 1177 - -
Інші фінансові активи 1180 - -
Усього за розділом ІІ 1195 41 341 193 405
ІІІ ВИТРАТИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ 1200 - -
БАЛАНС 1300 179 025 367 229
ПАСИВ Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
І. ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ ТА ФІНАНСОВИЙ РЕЗУЛЬТАТ
Внесений капітал 1400 107 758 159 712
Капітал у дооцінках 1410 - -
Фінансовий результат 1420 68 607 205 042
Капітал у підприємствах 1430 - -
Резерви 1440 - -
Цільове фінансування 1450 - -
Усього за розділом І 1495 176 365 364 754
II. ЗОБОВ'ЯЗАННЯ
Довгострокові зобов’язання:      
     за цінними паперами 1500 - -
     за кредитами 1510 - -
     інші довгострокові зобов’язання 1520 - -
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями 1530 - -
Поточні зобов’язання:      
     за платежами до бюджету 1540 - -
     за розрахунками за товари, роботи, послуги 1545 - -
     за кредитами 1550 - -
     за одержаними авансами 1555 - -
     за розрахунками з оплати праці 1560 - -
     за розрахунками із соціального страхування 1565 - -
     за внутрішніми розрахунками 1570 - -
     інші поточні зобов’язання 1575 2 660 2 475
Усього за розділом ІІ 1595 2 660 2 475
ІІІ. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  1600 - -
ІV. ДОХОДИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ  1700 - -
БАЛАНС 1800 179 025 367 229
           
           
Керівник (посадова особа)     Л.Х. Аніміца
  (підпис)   (ініціали та прізвище)
Головний бухгалтер (спеціаліст,           
на якого покладено виконання           
обов’язків бухгалтерської служби)     Т.М. Муфті
  (підпис)   (ініціали та прізвище)
            Додаток 2
до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку в державному секторі 101 «Подання фінансової звітності»
                КОДИ
    Дата (рік, місяць, число)       01
Установа КЗ Кременівський ясла-садок Нікольської районної ради Доенцької області за ЄДРПОУ 38354681
Територія с. Кременівка вул Шкільна, 7 за КОАТУУ 1421783300
Організаційно-правова форма господарювання Комунальна організація (установа, заклад) за КОПФГ 430
Орган державного управління   за КОДУ  
Вид економічної діяльності   за КВЕД  
Одиниця виміру: грн.                
Періодичність: квартальна, річна                    
ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
за ІІІ квартал 2017 року
І. ФІНАНСОВИЙ РЕЗУЛЬТАТ ДІЯЛЬНОСТІ
                  Форма № 2-дс
Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
1 2 3 4
ДОХОДИ      
Доходи від обмінних операцій      
Бюджетні асигнування 2010 710 142 -
Доходи від надання послуг (виконання робіт) 2020 24 440 -
Доходи від продажу активів 2030 - -
Фінансові доходи 2040 - -
Інші доходи від обмінних операцій 2050 - -
Усього доходів від обмінних операцій  2080 734 582 -
Доходи від необмінних операцій      
Податкові надходження 2090 - -
Неподаткові надходження 2100 - -
Трансферти 2110 - -
Надходження до державних цільових фондів 2120 - -
Інші доходи від необмінних операцій 2130 - -
Усього доходів від необмінних операцій 2170 - -
Усього доходів 2200 734 582 -
ВИТРАТИ      
Витрати за обмінними операціями       
Витрати на виконання бюджетних програм 2210 566 940 -
Витрати на виготовлення продукції (надання послуг, виконання робіт) 2220 31 207 -
Витрати з продажу активів 2230 - -
Фінансові витрати 2240 - -
Інші витрати за обмінними операціями 2250 - -
Усього витрат за обмінними операціями 2290 598 147 -
Витрати за необмінними операціями      
Трансферти 2300 - -
Інші витрати за необмінними операціями 2310 - -
Усього витрати за необмінними операціями 2340 - -
Усього витрат 2380 598 147 -
Профіцит/дефіцит за звітний період 2390 136 435 -
                     
                     
ІІ. ВИДАТКИ БЮДЖЕТУ (КОШТОРИСУ) ЗА ФУНКЦІОНАЛЬНОЮ КЛАСИФІКАЦІЄЮ ВИДАТКІВ ТА КРЕДИТУВАННЯ БЮДЖЕТУ
                     
Найменування показника Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
1 2 3 4
Загальнодержавні функції 2420 - -
Оборона 2430 - -
Громадський порядок, безпека та судова влада 2440 - -
Економічна діяльність 2450 - -
Охорона навколишнього природного середовища 2460 - -
Житлово-комунальне господарство 2470 - -
Охорона здоров’я 2480 - -
Духовний та фізичний розвиток 2490 - -
Освіта 2500 598 147 -
Соціальний захист та соціальне забезпечення 2510 - -
                     
ІІІ. ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТУ (КОШТОРИСУ)
                     
Стаття Код рядка Загальний фонд Спеціальний фонд
план за звітний період план за звітний період з урахуванням змін фактична сума виконання різниця (графа 5 мінус графа 4) план за звітний період план за звітний період з урахуванням змін фактична сума виконання різниця (графа 9 мінус графа 8)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
ДОХОДИ                  
Податкові надходження 2540 - - - - - - - -
Неподаткові надходження 2550 - - - - 79 680 79 680 24 625 -55 055
Доходи від власності та підприємницької діяльності 2551 - - - - - - - -
Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності 2552 - - - - - - - -
Інші неподаткові надходження 2553 - - - - - - - -
Власні надходження бюджетних установ 2554 - - - - 79 680 79 680 24 625 -55 055
Бюджетні асигнування 2555 567 652 792 895 715 142 -77 753 - 48 000 48 000 -
Доходи від операцій з капіталом  2560 - - - - - - - -
Офіційні трансферти 2570 - - - - - - - -
Надходження державних цільових фондів 2580 - - - - - - - -
Надходження Фонду соціального захисту інвалідів 2581 - - - - - - - -
Надходження Пенсійного фонду України 2582 - - - - - - - -
Надходження Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття 2583 - - - - - - - -
Надходження Фонду соціального страхування України 2584 - - - - - - - -
Інші надходження 2585 - - - - - - - -
Усього доходів  2600 567 652 792 895 715 142 -77 753 79 680 127 680 72 625 -55 055
ВИТРАТИ                  
Оплата праці і нарахування на заробітну плату 2610 520 851 598 604 420 942 -177 662 - - - -
Використання товарів і послуг 2620 46 801 194 291 146 096 -48 195 79 680 79 680 20 666 -59 014
Обслуговування боргових зобов’язань 2630 - - - - - - - -
Поточні трансферти 2640 - - - - - - - -
Соціальне забезпечення 2650 - - - - - - - -
Інші поточні видатки 2660 - - - - - - - -
Нерозподілені видатки 2670 - - - - - - - -
Придбання основного капіталу 2680 - - - - - 48 000 48 000 -
Капітальні трансферти 2690 - - - - - - - -
Внутрішнє кредитування 2700 - - - - - - - -
Зовнішнє кредитування 2710 - - - - - - - -
Усього витрат 2780 567 652 792 895 567 038 -225 857 79 680 127 680 68 666 -59 014
Профіцит/дефіцит за звітний період 2790 - -0 148 104 148 104 - - 3 959 3 959
                     
IV. ЕЛЕМЕНТИ ВИТРАТ ЗА ОБМІННИМИ ОПЕРАЦІЯМИ
                     
Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року 
1 2 3 4
Витрати на оплату праці 2820 343 619 -
Відрахування на соціальні заходи 2830 77 322 -
Матеріальні витрати 2840 177 206 -
Амортизація 2850 - -
Інші витрати 2860 - -
Усього 2890 598 147 -
                     
Керівник (посадова особа)         Л.Х. Аніміца
  (підпис)       (ініціали та прізвище)
Головний бухгалтер (спеціаліст,                     
на якого покладено виконання                     
обов’язків бухгалтерської служби)         Т.М. Муфті
  (підпис)       (ініціали та прізвище)
            Додаток 1
до Порядку складання бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, звітності фондами загальнообов’язкового державного соціального і пенсійного страхування (пункт 1 розділу ІІ)
   
               
               
ЗВІТ    
про надходження та використання коштів загального фонду (форма      №2д,       №2м)        
за ІІІ квартал 2017 р.    
                коди    
Установа КЗ Кременівський ясла-садок Нікольської районної ради Доенцької області за ЄДРПОУ 38354681    
Територія с. Кременівка вул Шкільна, 7 за КОАТУУ 1421783300    
Організаційно-правова форма господарювання Комунальна організація (установа, заклад) за КОПФГ 430    
Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету  0              
Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету        
Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів 10 Орган з питаньосвіти і науки, молоді та спорту     
Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу) 1011010 Дошкільна освіта    
Періодичність: квартальна, річна                    
Одиниця виміру: грн, коп.                    
 
Показники КЕКВ та/або ККК Код рядка Затверджено на звітний рік Затверджено на звітний період (рік)1 Залишок на початок звітного року Надійшло коштів за звітний період (рік) Касові за звітний період (рік) Залишок на кінець звітного періоду (року)    
   
   
1 2 3 4 5 6 7 8 9    
Видатки та надання кредитів -  усього Х 010 792 895,14 792 895,14 - 715 142,14 567 037,46 148 104,68    
у тому числі:
Поточні видатки
2000 020 792 895,14 - - 715 142,14 567 037,46 148 104,68    
Оплата праці і нарахування на заробітну плату 2100 030 598 604,00 - - 520 851,00 420 941,73 99 909,27    
Оплата праці  2110 040 490 576,00 490 576,00 - 426 927,00 343 619,25 83 307,75    
  Заробітна плата 2111 050 490 576,00 - - 426 927,00 343 619,25 83 307,75    
  Грошове  забезпечення військовослужбовців 2112 060 - - - - - -    
Нарахування на оплату праці 2120 070 108 028,00 108 028,00 - 93 924,00 77 322,48 16 601,52    
Використання товарів і послуг 2200 080 194 291,14 - - 194 291,14 146 095,73 48 195,41    
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 2210 090 41 840,00 - - 41 840,00 5 000,00 36 840,00    
Медикаменти та перев’язувальні матеріали 2220 100 - - - - - -    
Продукти харчування 2230 110 32 750,14 32 750,14 - 32 750,14 28 091,00 4 659,14    
Оплата послуг (крім комунальних) 2240 120 2 900,00 - - 2 900,00 1 119,13 1 780,87    
Видатки на відрядження 2250 130 - - - - - -    
Видатки та заходи спеціального призначення 2260 140 - - - - - -    
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв   2270 150 116 801,00 116 801,00 - 116 801,00 111 885,60 4 915,40    
  Оплата теплопостачання 2271 160 - - - - - -    
  Оплата водопостачання  та водовідведення 2272 170 - - - - - -    
  Оплата електроенергії 2273 180 116 801,00 - - 116 801,00 111 885,60 4 915,40    
  Оплата природного газу 2274 190 - - - - - -    
  Оплата інших енергоносіїв 2275 200 - - - - - -    
  Оплата енергосервісу 2276 210 - - - - - -    
Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм 2280 220 - - - - - -    
  Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм 2281 230 - - - - - -    
  Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 2282 240 - - - - - -    
Обслуговування боргових зобов’язань  2400 250 - - - - - -    
Обслуговування внутрішніх боргових зобов’язань  2410 260 - - - - - -    
Обслуговування зовнішніх боргових зобов’язань  2420 270 - - - - - -    
Поточні трансферти 2600 280 - - - - - -    
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 2610 290 - - - - - -    
Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів 2620 300 - - - - - -    
Поточні трансферти  урядам іноземних держав та міжнародним організаціям 2630 310 - - - - - -    
Соціальне забезпечення 2700 320 - - - - - -    
Виплата пенсій і допомоги 2710 330 - - - - - -    
Стипендії  2720 340 - - - - - -    
Інші виплати населенню 2730 350 - - - - - -    
Інші поточні видатки 2800 360 - - - - - -    
Капітальні видатки 3000 370 - - - - - -    
Придбання основного капіталу 3100 380 - - - - - -    
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 3110 390 - - - - - -    
Капітальне будівництво (придбання) 3120 400 - - - - - -    
Капітальне будівництво (придбання) житла 3121 410 - - - - - -    
 Капітальне  будівництво (придбання) інших об’єктів  3122 420 - - - - - -    
Капітальний ремонт 3130 430 - - - - - -    
  Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень) 3131 440 - - - - - -    
  Капітальний ремонт інших об’єктів  3132 450 - - - - - -    
Реконструкція  та  реставрація  3140 460 - - - - - -    
  Реконструкція житлового фонду (приміщень) 3141 470 - - - - - -    
  Реконструкція та реставрація  інших об’єктів 3142 480 - - - - - -    
  Реставрація пам’яток культури, історії та архітектури 3143 490 - - - - - -    
Створення державних запасів і резервів 3150 500 - - - - - -    
Придбання землі  та нематеріальних активів 3160 510 - - - - - -    
Капітальні трансферти 3200 520 - - - - - -    
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 3210 530 - - - - - -    
Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів 3220 540 - - - - - -    
Капітальні трансферти  урядам іноземних держав та міжнародним організаціям 3230 550 - - - - - -    
Капітальні трансферти населенню 3240 560 - - - - - -    
Внутрішнє кредитування 4100 570 - - - - - -    
Надання внутрішніх кредитів 4110 580 - - - - - -    
  Надання кредитів органам державного управління інших  рівнів 4111 590 - - - - - -    
  Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям 4112 600 - - - - - -    
  Надання інших внутрішніх кредитів 4113 610 - - - - - -    
Зовнішнє кредитування 4200 620 - - - - - -    
Надання зовнішніх кредитів 4210 630 - - - - - -    
Інші видатки 5000 640 X 44 740,00 X X X X    
Нерозподілені видатки 9000 650 - - - - - -    
 1 Заповнюється розпорядниками бюджетних коштів.                    
Завідувач ясла-садку         Л.Х. Аніміца      
      (підпис)   (ініціали, прізвище)      
Бухгалтер         Т.М. Муфті      
"10"жовтня 2017 року     (підпис)   (ініціали, прізвище)      
                Додаток 2
до Порядку складання бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, звітності фондами загальнообов’язкового державного соціального і пенсійного страхування (пункт 1 розділу ІІ)
               
ЗВІТ
про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги (форма№ 4-1д,  № 4-1м),          
за ІІІ квартал 2017 р.
                          коди
Установа КЗ Кременівський ясла-садок Нікольської районної ради Доенцької області за ЄДРПОУ 38354681
Територія с. Кременівка вул Шкільна, 7 за КОАТУУ 1421783300
Організаційно-правова форма господарювання Комунальна організація (установа, заклад) за КОПФГ 430
Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету  0      
Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету    
Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів 10 Орган з питаньосвіти і науки, молоді та спорту 
Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу) 1011010 Дошкільна освіта
Періодичність: місячна, квартальна, річна.                            
Одиниця виміру: грн, коп.                            
Показники КЕКВ Код рядка Затверджено на звітний рік Залишок на початок звітного року Перераховано залишок Отримано залишок Надій-шло коштів за звітний період (рік) Касові за звітний період (рік) Залишок на кінець звітного періоду (року)
усього у тому числі на рахунках в установах банків усього у тому числі
перерахо-вані з рахунків в установах банків спрямовано на погашення заборгованості загального фонду усього у тому числі на рахунках в устано-вах банків
усього у тому числі перера-ховані з рахунків в установах банків
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Надходження коштів – усього Х 010 79 680,00 41 341,41 - - - 24 625,30 Х Х Х Х 45 300,26 -
За послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю Х 020 79 680,00 Х Х Х Х 24 625,30 Х Х Х Х Х Х
Від додаткової (господарської) діяльності Х 030 - Х Х Х Х - Х Х Х Х Х Х
Від оренди майна бюджетних установ Х 040 - Х Х Х Х - Х Х Х Х Х Х
Від реалізації в установленому поряду майна (крім нерухомого майна) Х 050 - Х Х Х Х - Х Х Х Х Х Х
Фінансування Х 060 - Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х
Видатки -  усього Х 070 79 680,00 Х Х Х Х Х 20 666,45 - - - Х Х
у тому числі:                            
Поточні видатки 2000 080 79 680,00 Х Х Х Х Х 20 666,45 - - - Х Х
Оплата праці і нарахування на заробітну плату 2100 090 - Х Х Х Х Х - - - - Х Х
Оплата праці  2110 100 - Х Х Х Х Х - - - - Х Х
  Заробітна плата 2111 110 - Х Х Х Х Х - - - - Х Х
  Грошове  забезпечення військовослужбовців 2112 120 - Х Х Х Х Х - - - - Х Х
Нарахування на оплату праці 2120 130 - Х Х Х Х Х - - - - Х Х
Використання товарів і послуг 2200 140 79 680,00 Х Х Х Х Х 20 666,45 - - - Х Х
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 2210 150 - Х Х Х Х Х - - - - Х Х
Медикаменти та перев’язувальні матеріали 2220 160 - Х Х Х Х Х - - - - Х Х
Продукти харчування 2230 170 79 680,00 Х Х Х Х Х 20 666,45 - - - Х Х
Оплата послуг (крім комунальних) 2240 180 - Х Х Х Х Х - - - - Х Х
Видатки на відрядження 2250 190 - Х Х Х Х Х - - - - Х Х
Видатки та заходи спеціального призначення 2260 200 - Х Х Х Х Х - - - - Х Х
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв   2270 210 - Х Х Х Х Х - - - - Х Х
  Оплата теплопостачання 2271 220 - Х Х Х Х Х - - - - Х Х
  Оплата водопостачання  та водовідведення 2272 230 - Х Х Х Х Х - - - - Х Х
  Оплата електроенергії 2273 240 - Х Х Х Х Х - - - - Х Х
  Оплата природного газу 2274 250 - Х Х Х Х Х - - - - Х Х
  Оплата інших енергоносіїв 2275 260 - Х Х Х Х Х - - - - Х Х
  Оплата енергосервісу 2276 270 - Х Х Х Х Х - - - - Х Х
Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм 2280 280 - Х Х Х Х Х - - - - Х Х
  Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм 2281 290 - Х Х Х Х Х - - - - Х Х
  Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 2282 300 - Х Х Х Х Х - - - - Х Х
Обслуговування боргових зобов’язань  2400 310 - Х Х Х Х Х - - - - Х Х
Обслуговування внутрішніх боргових зобов’язань  2410 320 - Х Х Х Х Х - - - - Х Х
Обслуговування зовнішніх боргових зобов’язань  2420 330 - Х Х Х Х Х - - - - Х Х
Поточні трансферти 2600 340 - Х Х Х Х Х - - - - Х Х
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 2610 350 - Х Х Х Х Х - - - - Х Х
Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів 2620 360 - Х Х Х Х Х - - - - Х Х
Поточні трансферти  урядам іноземних держав та міжнародним організаціям 2630 370 - Х Х Х Х Х - - - - Х Х
Соціальне забезпечення 2700 380 - Х Х Х Х Х - - - - Х Х
Виплата пенсій і допомоги 2710 390 - Х Х Х Х Х - - - - Х Х
Стипендії  2720 400 - Х Х Х Х Х - - - - Х Х
Інші виплати населенню 2730 410 - Х Х Х Х Х - - - - Х Х
Інші поточні видатки 2800 420 - Х Х Х Х Х - - - - Х Х
Капітальні видатки 3000 430 - Х Х Х Х Х - - - - Х Х
Придбання основного капіталу 3100 440 - Х Х Х Х Х - - - - Х Х
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 3110 450 - Х Х Х Х Х - - - - Х Х
Капітальне будівництво (придбання) 3120 460 - Х Х Х Х Х - - - - Х Х
Капітальне будівництво (придбання) житла 3121 470 - Х Х Х Х Х - - - - Х Х
 Капітальне  будівництво (придбання) інших об’єктів  3122 480 - Х Х Х Х Х - - - - Х Х
Капітальний ремонт 3130 490 - Х Х Х Х Х - - - - Х Х
  Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень) 3131 500 - Х Х Х Х Х - - - - Х Х
  Капітальний ремонт інших об’єктів  3132 510 - Х Х Х Х Х - - - - Х Х
Реконструкція  та  реставрація  3140 520 - Х Х Х Х Х - - - - Х Х
  Реконструкція житлового фонду (приміщень) 3141 530 - Х Х Х Х Х - - - - Х Х
  Реконструкція та реставрація  інших об’єктів 3142 540 - Х Х Х Х Х - - - - Х Х
  Реставрація пам’яток культури, історії та архітектури 3143 550 - Х Х Х Х Х - - - - Х Х
Створення державних запасів і резервів 3150 560 - Х Х Х Х Х - - - - Х Х
Придбання землі  та нематеріальних активів 3160 570 - Х Х Х Х Х - - - - Х Х
Капітальні трансферти 3200 580 - Х Х Х Х Х - - - - Х Х
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 3210 590 - Х Х Х Х Х - - - - Х Х
Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів 3220 600 - Х Х Х Х Х - - - - Х Х
Капітальні трансферти  урядам іноземних держав та міжнародним організаціям 3230 610 - Х Х Х Х Х - - - - Х Х
Капітальні трансферти населенню 3240 620 - Х Х Х Х Х - - - - Х Х
                             
Завідувач ясла-садку             Л.Х. Аніміца            
      (підпис)       (ініціали, прізвище)            
Бухгалтер             Т.М. Муфті            
"10"жовтня 2017 року     (підпис)       (ініціали, прізвище)            
                   
                Додаток 4
до Порядку складання бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, звітності фондами загальнообов’язкового державного соціального і пенсійного страхування (пункт 1 розділу ІІ)
               
ЗВІТ  
про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (форма№ 4-3д,  № 4-3м)        
за ІІІ квартал 2017 р.  
                      коди
Установа КЗ Кременівський ясла-садок Нікольської районної ради Доенцької області за ЄДРПОУ 38354681
Територія с. Кременівка вул Шкільна, 7 за КОАТУУ 1421783300
Організаційно-правова форма господарювання Комунальна організація (установа, заклад) за КОПФГ 430
Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету    0        
Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету        
Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів   10 Орган з питаньосвіти і науки, молоді та спорту   
Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу)   1011010 Дошкільна освіта  
Періодичність: місячна, квартальна, річна                        
Одиниця виміру: грн, коп.                        
Показники КЕКВ та/або ККК Код рядка Затверджено
на звітний рік
Затверджено на звітний період (рік)1 Залишок на початок звітного року Перера-ховано залишок Надійшло коштів за звітний період (рік) Касові за звітний період (рік) Залишок на кінець звітного періоду (року)
усього у тому числі на рахунках в установах банків усього у тому числі перера-ховані з рахунків в установах банків усього у тому числі на рахунках в установах банків
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 14
Видатки та надання кредитів -  усього Х 010 48 000,00 48 000,00 - - - 48 000,00 48 000,00 - - -
у тому числі:                        
Поточні видатки 2000 020 - - - - - - - - - -
Оплата праці і нарахування на заробітну плату 2100 030 - - - - - - - - - -
Оплата праці  2110 040 - - - - - - - - - -
  Заробітна плата 2111 050 - - - - - - - - - -
  Грошове  забезпечення військовослужбовців 2112 060 - - - - - - - - - -
Нарахування на оплату праці 2120 070 - - - - - - - - - -
Використання товарів і послуг 2200 080 - - - - - - - - - -
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 2210 090 - - - - - - - - - -
Медикаменти та перев’язувальні матеріали 2220 100 - - - - - - - - - -
Продукти харчування 2230 110 - - - - - - - - - -
Оплата послуг (крім комунальних) 2240 120 - - - - - - - - - -
Видатки на відрядження 2250 130 - - - - - - - - - -
Видатки та заходи спеціального призначення 2260 140 - - - - - - - - - -
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв   2270 150 - - - - - - - - - -
  Оплата теплопостачання 2271 160 - - - - - - - - - -
  Оплата водопостачання  та водовідведення 2272 170 - - - - - - - - - -
  Оплата електроенергії 2273 180 - - - - - - - - - -
  Оплата природного газу 2274 190 - - - - - - - - - -
  Оплата інших енергоносіїв 2275 200 - - - - - - - - - -
  Оплата енергосервісу 2276 210 - - - - - - - - - -
Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм 2280 220 - - - - - - - - - -
  Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм 2281 230 - - - - - - - - - -
  Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 2282 240 - - - - - - - - - -
Обслуговування боргових зобов’язань  2400 250 - - - - - - - - - -
Обслуговування внутрішніх боргових зобов’язань  2410 260 - - - - - - - - - -
Обслуговування зовнішніх боргових зобов’язань  2420 270 - - - - - - - - - -
Поточні трансферти 2600 280 - - - - - - - - - -
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 2610 290 - - - - - - - - - -
Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів 2620 300 - - - - - - - - - -
Поточні трансферти  урядам іноземних держав та міжнародним організаціям 2630 310 - - - - - - - - - -
Соціальне забезпечення 2700 320 - - - - - - - - - -
Виплата пенсій і допомоги 2710 330 - - - - - - - - - -
Стипендії  2720 340 - - - - - - - - - -
Інші виплати населенню 2730 350 - - - - - - - - - -
Інші поточні видатки 2800 360 - - - - - - - - - -
Капітальні видатки 3000 370 48 000,00 - - - - 48 000,00 48 000,00 - - -
Придбання основного капіталу 3100 380 48 000,00 - - - - 48 000,00 48 000,00 - - -
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 3110 390 48 000,00 - - - - 48 000,00 48 000,00 - - -
Капітальне будівництво (придбання) 3120 400 - - - - - - - - - -
Капітальне будівництво (придбання) житла 3121 410 - - - - - - - - - -
 Капітальне  будівництво (придбання) інших об’єктів  3122 420 - - - - - - - - - -
Капітальний ремонт 3130 430 - - - - - - - - - -
  Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень) 3131 440 - - - - - - - - - -
  Капітальний ремонт інших об’єктів  3132 450 - - - - - - - - - -
Реконструкція  та  реставрація  3140 460 - - - - - - - - - -
  Реконструкція житлового фонду (приміщень) 3141 470 - - - - - - - - - -
  Реконструкція та реставрація  інших об’єктів 3142 480 - - - - - - - - - -
  Реставрація пам’яток культури, історії та архітектури 3143 490 - - - - - - - - - -
Створення державних запасів і резервів 3150 500 - - - - - - - - - -
Придбання землі  та нематеріальних активів 3160 510 - - - - - - - - - -
Капітальні трансферти 3200 520 - - - - - - - - - -
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 3210 530 - - - - - - - - - -
Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів 3220 540 - - - - - - - - - -
Капітальні трансферти  урядам іноземних держав та міжнародним організаціям 3230 550 - - - - - - - - - -
Капітальні трансферти населенню 3240 560 - - - - - - - - - -
Внутрішнє кредитування 4100 570 - - - - - - - - - -
Надання внутрішніх кредитів 4110 580 - - - - - - - - - -
  Надання кредитів органам державного управління інших  рівнів 4111 590 - - - - - - - - - -
  Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям 4112 600 - - - - - - - - - -
  Надання інших внутрішніх кредитів 4113 610 - - - - - - - - - -
Зовнішнє кредитування 4200 620 - - - - - - - - - -
Надання зовнішніх кредитів 4210 630 - - - - - - - - - -
Інші видатки 5000 640 X 48 000,00 X X X X X X X X
1 Заповнюється розпорядниками бюджетних коштів.                        
                         
Завідувач ясла-садку       Л.Х. Аніміца        
  (підпис)     (ініціали, прізвище)          
Бухгалтер       Т.М. Муфті        
  (підпис)     (ініціали, прізвище)          
"10"жовтня 2017 року                        
                  Додаток 7
до Порядку складання бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, звітності фондами загальнообов’язкового державного соціального і пенсійного страхування (пункт 1 розділу ІІ)
                 
                 
ЗВІТ
про заборгованість за бюджетними коштами (форма   № 7д,     №7м)          
на 1 жовтня 2017 р.
                        коди
Установа КЗ Кременівський ясла-садок Нікольської районної ради Доенцької області за ЄДРПОУ   38354681
Територія с. Кременівка вул Шкільна, 7 за КОАТУУ   1421783300
Організаційно-правова форма господарювання Комунальна організація (установа, заклад) за КОПФГ   430
Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету  0    
Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету - -
Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів 10 Орган з питаньосвіти і науки, молоді та спорту 
Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу) 1011010 Дошкільна освіта
Періодичність: місячна, квартальна, річна.                        
Одиниця виміру: грн, коп.                        
Форма складена:    за загальним, спеціальним фондом (необхідне підкреслити).  
Показники КЕКВ Код рядка Дебіторська заборгованість Кредиторська заборгованість Зареєстровані бюджетні фінансові
зобов’язання на кінець
звітного періоду (року)
на початок звітного року, усього на кінець звітного періоду (року) списана за період з початку звітного року на початок
звітного року, усього
на кінець звітного періоду (року) списана за період з початку звітного року
усього з неї прострочена усього з неї
прострочена термін оплати якої не настав
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Доходи Х 010 - - - - 2 660,07 2 474,66 - Х - Х
Видатки - усього на утримання установи Х 020 - - - - - - - - - -
у тому числі:
Поточні  видатки
2000 030 - - - - - - - - - -
Оплата праці і нарахування на заробітну плату 2100 040 - - - - - - - - - -
Оплата праці  2110 050 - - - - - - - - - -
  Заробітна плата 2111 060 - - - - - - - - - -
  Грошове  забезпечення військовослужбовців 2112 070 - - - - - - - - - -
Нарахування на  оплату праці  2120 080 - - - - - - - - - -
Використання товарів і послуг 2200 090 - - - - - - - - - -
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 2210 100 - - - - - - - - - -
Медикаменти та перев’язувальні матеріали 2220 110 - - - - - - - - - -
Продукти харчування 2230 120 - - - - - - - - - -
Оплата послуг (крім комунальних) 2240 130 - - - - - - - - - -
Видатки на відрядження 2250 140 - - - - - - - - - -
Видатки та заходи спеціального призначення 2260 150 - - - - - - - - - -
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 2270 160 - - - - - - - - - -
  Оплата теплопостачання 2271 170 - - - - - - - - - -
  Оплата водопостачання  та водовідведення 2272 180 - - - - - - - - - -
  Оплата електроенергії 2273 190 - - - - - - - - - -
  Оплата природного газу 2274 200 - - - - - - - - - -
  Оплата інших енергоносіїв 2275 210 - - - - - - - - - -
  Оплата енергосервісу 2276 220 - - - - - - - - - -
Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм 2280 230 - - - - - - - - - -
  Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм 2281 240 - - - - - - - - - -
  Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 2282 250 - - - - - - - - - -
Обслуговування боргових зобов’язань 2400 260 - - - - - - - - - -
Обслуговування внутрішніх боргових зобов’язань  2410 270 - - - - - - - - - -
Обслуговування зовнішніх боргових зобов’язань  2420 280 - - - - - - - - - -
Поточні трансферти 2600 290 - - - - - - - - - -
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 2610 300 - - - - - - - - - -
Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів 2620 310 - - - - - - - - - -
Поточні трансферти  урядам іноземних держав та міжнародним організаціям 2630 320 - - - - - - - - - -
Соціальне забезпечення 2700 330 - - - - - - - - - -
Виплата пенсій і допомоги 2710 340 - - - - - - - - - -
Стипендії  2720 350 - - - - - - - - - -
Інші виплати населенню 2730 360 - - - - - - - - - -
Інші поточні видатки 2800 370 - - - - - - - - - -
Капітальні  видатки 3000 380 - - - - - - - - - -
Придбання основного капіталу1 3100 390 - - - - - - - - - -
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 3110 400 - - - - - - - - - -
Капітальне будівництво (придбання) 3120 410 - - - - - - - - - -
 Капітальне будівництво (придбання) житла 3121 420 - - - - - - - - - -
   Капітальне  будівництво (придбання) інших об’єктів  3122 430 - - - - - - - - - -
Капітальний ремонт 3130 440 - - - - - - - - - -
  Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень) 3131 450 - - - - - - - - - -
  Капітальний ремонт інших об’єктів  3132 460 - - - - - - - - - -
Реконструкція  та  реставрація  3140 470 - - - - - - - - - -
  Реконструкція житлового фонду (приміщень) 3141 480 - - - - - - - - - -
  Реконструкція та реставрація інших об’єктів 3142 490 - - - - - - - - - -
  Реставрація пам’яток культури, історії та архітектури 3143 500 - - - - - - - - - -
Створення державних запасів і резервів 3150 510 - - - - - - - - - -
Придбання землі  та нематеріальних активів 3160 520 - - - - - - - - - -
Капітальні трансферти 3200 530 - - - - - - - - - -
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 3210 540 - - - - - - - - - -
Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів 3220 550 - - - - - - - - - -
Капітальні трансферти  урядам іноземних держав та міжнародним організаціям 3230 560 - - - - - - - - - -
Капітальні трансферти населенню 3240 570 - - - - - - - - - -
1 У місячній бюджетній звітності рядки з 380 по 570 не заповнюються.                  
Завідувач ясла-садку               Л.Х. Аніміца  
            (підпис)   (ініціали, прізвище)    
Бухгалтер               Т.М. Муфті  
"10"жовтня 2017 року           (підпис)   (ініціали, прізвище)    
                         
                Додаток 22
до Порядку складання бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, звітності фондами загальнообов’язкового державного соціального і пенсійного страхування (пункт 5 розділу ІІ)
               
               
Довідка
про спрямування обсягів власних надходжень, які перевищують відповідні витрати, затверджені
законом про Державний бюджет України (рішенням про місцевий бюджет),
за ІІІ квартал 2017 р.
Установа КЗ Кременівський ясла-садок Нікольської районної ради Доенцької області за ЄДРПОУ 38354681
Територія с. Кременівка вул Шкільна, 7 за КОАТУУ 1421783300
Організаційно-правова форма господарювання Комунальна організація (установа, заклад) за КОПФГ 430
Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету 0,00  
Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів 10 Орган з питаньосвіти і науки, молоді та спорту 
Періодичність: квартальна, річна.                      
Одиниця виміру:  грн, коп.                      
Найменування КЕКВ Власні надходження   Спрямовано понадпланових надходжень 
затверджено на звітний рік фактично надійшло понадпланові надходження  разом на погашення кредиторської заборгованості на інші заходи
усього у тому числі усього у тому числі
загального фонду спеціального фонду які здійснюються  за рахунок власних надходжень які не забезпечені коштами загального фонду
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Доходи   79 680,00 24 625,30 - Х Х Х Х Х Х Х
Видатки - усього   Х Х Х - - - - - - -
у тому числі:                      
Оплата праці  2110 Х Х Х - - - - - - -
Нарахування на оплату праці 2120 Х Х Х - - - - - - -
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 2210 Х Х Х - - - - - - -
Медикаменти та перев’язувальні матеріали 2220 Х Х Х - - - - - - -
Продукти харчування 2230 Х Х Х - - - - - - -
Оплата послуг (крім комунальних) 2240 Х Х Х - - - - - - -
Видатки на відрядження 2250 Х Х Х - - - - - - -
 Видатки та заходи спеціального призначення 2260 Х Х Х - - - - - - -
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв   2270 Х Х Х - - - - - - -
Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм 2280 Х Х Х - - - - - - -
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 2610 Х Х Х - - - - - - -
Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів 2620 Х Х Х - - - - - - -
Поточні трансферти  урядам іноземних держав  та міжнародним організаціям 2630 Х Х Х - - - - - - -
Соціальне забезпечення 2700 Х Х Х - - - - - - -
Інші поточні видатки 2800 Х Х Х - - - - - - -
Капітальні  видатки 3000 Х Х Х - - - - - - -
                       
  Завідувач ясла-садку         Л.Х. Аніміца  
        (підпис)   (ініціали, прізвище)      
  Бухгалтер         Т.М. Муфті  
"10"жовтня 2017 року       (підпис)   (ініціали, прізвище)      

Додаток 10

до Порядку складання бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами

бюджетних коштів, звітності фондами

загальнообов’язкового державного соціального

 і пенсійного страхування (пункт 4 розділу ІІ)

 

 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

за ІІІ квартал 2017 року

 

                                                                                                                                                          

   Коди

УстановаКЗ Кременівський ясла-садок Нікольської районої ради Донецької області за ЄДРПОУ

38354681

Територія   с. Кременівка, вул.. Шкільна, 7                                                                                      за КОАТУУ

1421783300

Організаційно-правова форма господарювання  Комунальна організація(установа, заклад)   за КОПФГ

430

Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету  10 Орган з питань освіти і науки, молоді та спорту

 

Код та назва типової відомчої класифікації видатків місцевих бюджетів

 

 

 

 

Періодичність: квартальна, річна.

 

 

 

Короткий опис основної діяльності установи

Найменування органу управління, у віданні якого  перебуває установа

Середня чисельність працівників

Примітка

1

2

3

4

КЗ Кременівський ясла-садок розташований у східній частині Нікольського району на території села Кременівка.

Діяльність ясла-садка спрямована на реалізацію основних завдань дошкільної освіти.

Відділ освіти Нікольської РДА

 

Середня чисельність працівників станом на 01.10.2017 року становить 12 осіб

У порівняні з початком року кредиторська заборгованість по доходах зменшилась на 185,41 грн. (переплата батьків). Кредиторська та дебіторська заборгованість по видаткам загального та спеціального фонду на звітну дату відсутня. За ІІІ квартал 2017 року за рахунок субвенції сільської ради були придбані електропіч на суму 24000,00 грн., морозильна камера – 13200,00 грн. 2-х камерний холодильник – 10800,00 грн.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Облік грошових коштів

Всього на рахунках, відкритих у Казначействі України станом на 01.10.2017 року обліковується залишок 193404,94 грн., в тому числі  за основним фондом 148104,68 грн., за спеціальним фондом 45300,26 грн., на поточних рахунках, відкритих в установах банків – 0,00 грн.

Залишок грошових коштів у готівці, які знаходяться в касі установи станом на 01.10.2017 року склав 0,00 грн. Сума грошових документів, які знаходяться в касі станом на 01.10.2017 складає 0,00 грн. (поштові марки, сплачені проїзні документи, кошти, що містяться у чекових книжках)

Для проведення операцій із коштами загального фонду КЗ Кременівський ясла-садок має відкриті 2 реєстраційні рахунки (за КПКВК 1011010) в органах Казначейства.

 

№ з/п

КПКВК

КЕКВ

Залишок на 01.10.2017 (грн. коп.)

Залишок на кінець звітного періоду відповідно до поданого звіту (форма № 2м)

 

Причина

наявного залишку

 

Примітка

На реєстраційних рахунках

1

1011010

Всього

107451,68

107451,68

х

 

 

 

2111

83307,75

83307,75

 Зайво профінансовані

 

 

 

2120

16601,52

16601,52

 Зайво профінансовані

 

 

 

2210

840,00

840,00

 Зайво профінансовані

 

 

 

2230

6,14

6,14

 Зайво профінансовані

 

 

 

2240

1780,87

1780,87

 Зайво профінансовані

 

 

 

2273

4915,40

4915,40

 Зайво профінансовані

 

2

1011010 субвенція сільської ради

Всього

40653,00

40653,00

х

 

 

 

2210

36000,00

36000,00

Зайво профінансовані

 

 

 

2230

4653,00

4653,00

 Зайво профінансовані

 

 

 

 

 

 

 

 

Разом

28 000,00

46 000,00

 

 

У графі 9 “Залишок на кінець звітного періоду (року)” зведеного звіту форми № 2м “Звіт про надходження та використання коштів загального фонду” наведено залишок коштів на кінець звітного періоду в сумі 148104,68 грн., який складається із:

 залишку коштів на реєстраційних рахунках, відкритих в Державній казначейській службі України в сумі 148104,68 грн.

 залишку коштів в іноземній валюті на поточних рахунках, відкритих в установах банків в сумі 0,00грн.  

 

Для проведення операцій із власними надходженнями спеціального фонду КЗ Кременівський ясла-садок має відкритий спеціальний реєстраційний рахунок для проведення операцій із кошами спеціального фонду державного бюджету, а саме:

- для операцій з коштами отриманими, як плата за послуги, що надаються бюджетною установою –  (КПКВК 1011010);

 

N

з/п

 

КПКВК

 

Залишок на 01.10.2017

Залишок на кінець звітного періоду відповідно до поданого звіту (форма № 4)

 

 

 

 

Примітка

На спеціальному реєстраційному рахунку

1

1011010

45300,26

45300,26

Батьківська плата

 

Разом

45300,26

45300,26

Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги (форма № 4-1м)

 

Всього

45300,26

45300,26

 

У графі 14 “Залишок на кінець звітного періоду (року)- усього” зведеного звіту форми № 4-1м “Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги” наведено залишок коштів на кінець звітного періоду в сумі 45300,26 грн., який складається із:

 залишку коштів на спеціальних реєстраційних рахунках, відкритих в Державній казначейській службі України в сумі  45300,26 грн. ;

 залишку коштів в іноземній валюті на поточних рахунках, відкритих в установах банків в сумі 0,00 грн.  

 

Крім того, КЗ Кременівський ясла-садок має відкритий не бюджетний рахунок в Державній казначейській службі України

 

N з/п

№ балансового рахунку

Призначення рахунку

Сума залишку станом на 01.10.2017 року на не бюджетному рахунку

Сума залишку станом на 01.10.2017 року на поточному рахунку в установі банку

1

3711

для проведення операцій за розрахунками з виплати допомоги у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності, що здійснюються за рахунок коштів Фонду соціального страхування на випадок тимчасової втрати працездатності;

0,00

 

 

 

Всього:

0,00

0,00

Залишок коштів на інших рахунках 0,00 грн. , в тому числі:

-         відкритих в Казначействі України – 0,00 грн.

           

Облік доходів

Доходи за бюджетними асигнуваннями

 

У графі 7 “Надійшло коштів за звітний період (рік)” зведеного звіту форми № 2м “Звіт про надходження та використання коштів загального фонду” відображена сума 715142,14 грн., яка складається з:

-         суми коштів загального фонду, отриманих для здійснення видатків –  715142,14 грн.

та відображена в рядку 2010 “Бюджетні асигнування” розділу І. Фінансовий результат діяльності форми № 2-дс “Звіт про фінансовий результат” за мінусом:

-         вилучених з доходів звітного періоду асигнувань у сумі поточних витрат, що включаються до первісної вартості необоротних активів (КПКВК 1011010 КЕКВ2210 – 5000,00 грн.)

У графі 9 “ Надійшло коштів за звітний період (рік)” зведеного звіту форми № 4-3м “Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду ” відображена сума  48000,00 грн., яка складається з:

-         суми коштів спеціального фонду, отриманих для здійснення видатків –  48000,00 грн.

та відображена в рядку 2010 “Бюджетні асигнування” розділу І. Фінансовий результат діяльності форми № 2-дс “Звіт про фінансовий результат” за мінусом:

-         вилучених з доходів звітного періоду асигнувань у сумі поточних витрат, що включаються до первісної вартості необоротних активів (надходження коштів цільового фінансування) у сумі 48000,00 грн. (КПКВК 1011010 КЕКВ 3110 –48000,00 грн.)

 

Сума отриманих асигнувань для здійснення видатків по загальному та спеціальному фонду складає 710142,00грн., та відображена в рядку 2010 “Бюджетні асигнування” розділу І. Фінансовий результат діяльності форми № 2-дс “Звіт про фінансовий результат” за мінусом:

-         вилучених з доходів звітного періоду асигнувань у сумі поточних витрат, що включаються до первісної вартості необоротних активів (надходження коштів цільового фінансування) у сумі 48000,00 грн. (КПКВК 1011010 КЕКВ2210 – 5000,00 грн., КЕКВ 3110 –48000,00 грн.)

Власні надходження

Кошти, отримані як плата за послуги:

У графі 9 “Нараховано доходів за звітний період (рік)” зведеного Звіту про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги (форма № 4-1д) відображена сума 24439,89 грн., яка складається із:

суми надходжень на спеціальні реєстраційні рахунки коштів, отриманих як плата за послуги – 24625,30 грн. за мінусом кредиторської заборгованості (переплата батьків) по доходах у сумі 185,41 грн.

яка відображена у рядку 2020 “Доходи від продажу активів” форми № 2-дс.

Облік витрат

            У графі Фактичні витрати за звітний період (рік) зведених бюджетних звітів відображені суми:

- форма № 2м “Звіт про надходження та використання коштів загального фонду”- 566940,13 грн.

- форма № 4-1м “Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги” ) – 31206,51 грн.

- форма № 4-2м “Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень – 0,00 грн.

            Загальна сума фактичних витрат, відображених у зазначених формах бюджетної звітності склала 598146,64 грн., та знайшла відображення у рядках 2210 “Витрати на виконання бюджетних програм” – 566940,13грн., 2220 “Витрати на виготовлення продукції (надання послуг, виконання робіт)” 31206,51грн. форми № 2-дс.

Облік розрахунків

Розрахунки по загальному фонду:

Згідно зведеного Звіту про заборгованість за бюджетними коштами (форма № 7м) за загальним фондом:

Дебіторська заборгованість станом на 01.10.2017 року склала 0,00 грн.

 

Кредиторська заборгованість станом на 01.10.2017 року склала 0,00 грн.

Розрахунки по спеціальному фонду:

Згідно зведеного Звіту про заборгованість за бюджетними коштами (форма № 7м) за спеціальним  фондом:

 дебіторська заборгованість станом на 01.10.2017 року склала 0,00 грн.,

   в тому числі:

-за доходами – 0,00 грн.

 -за видатками – 0,00 грн.

 

            кредиторська заборгованість станом на 01.10.2017 року склала 2474,66 грн.

 в тому числі:

-         -за доходами – 2474,66 грн.

               -одержано аванси на надання послуг – 2474,66 грн.

-         -за видатками – 0,00 грн.

Розрахунки за операціями, які не відносяться до виконання кошторису

Дебіторська та кредиторська заборгованість за операціями, які не відносяться до виконання кошторису наведена додатку 28 “Довідка про дебіторську та кредиторську заборгованість за операціями, які не відображаються у формі № 7д, № 7м “Звіт про заборгованість за бюджетними коштами”.

Дебіторська заборгованість станом на 01.10.2017 року склала - 0,00 грн.  

Кредиторська заборгованість станом на 01.10.2017 року склала - 0,00 грн.

                        Фінансовий результат:

У графі 4 рядка 1420 “Фінансовий результат” Пасиву Балансу (форма № 1-дс) відображено фінансовий результат виконання кошторису станом на кінець звітного періоду у сумі 205042,00 грн., який складається:

- із накопиченого фінансового результату минулого періоду – 68607,00 грн.

- фінансового результату виконання кошторису звітного періоду – 136435,00 грн.

 

У звітному періоді попередження та протоколи про порушення бюджетного законодавства Державною казначейською службою України не складалися.

 

 

 

Керівник                                            ____________      Л.Х. Аніміца                        

 

Головний бухгалтер                                ____________        Т.М. Муфті                      

 

« 10  » жовтня 2017 р.

Затверджений у сумі _ Шістсот сорок сім тисяч триста тридцять дві  грн.00 коп.(647332,00) грн..
                        (сума словами і цифрами)
__Начальник відділу освіти Нікольської  РДА
                                            (посада)
_______________________А.П.Третяк_______
                  (підпис)             (ініціали і прізвище)
______________________
         (число, місяць, рік)                  М. П.

КОШТОРИС
на _2017_ рік
______38354681  Комунальний заклад  Кременівський ясла-садок  Нікольської  районної  ради  Донецької області_________
                                                                          (код за ЄДРПОУ та найменування бюджетної установи)
___________с. Кременівка  Нікольського  району Донецької  області                                 _______________________________
                                                                      (найменування міста, району, області)
Вид бюджету __районний____________________________________________________________,
код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування бюджету 10 Орган з питань  освіти і науки,молоді  та спорту _,
код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету _____________
(код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу)* 1011010 Дошкільна світа_)     
                     (грн)
Найменування  Код  Усього на рік  РАЗОМ
  загальний фонд  спеціальний фонд 
1  2  3  4  5
НАДХОДЖЕННЯ - усього  х  567652,00 79680,00 647332,00
Надходження коштів із загального фонду бюджету  х  567652,00 X 565851,00
Надходження коштів із спеціального фонду бюджету, у тому числі:  х    79680,00 79680,00
надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством  25010000  х  79680,00 79680,00
(розписати за підгрупами)        
Плата за послуги,що  надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю 25010100 x 79680,00 79680,00
інші джерела власних надходжень бюджетних установ  25020000  х    
(розписати за підгрупами)        
інші надходження, у тому числі:    х    
інші доходи (розписати за кодами класифікації доходів бюджету)   х    
фінансування (розписати за кодами класифікації фінансування бюджету  за типом боргового зобов'язання)    х    
повернення кредитів до бюджету (розписати за кодами програмної класифікації видатків та кредитування бюджету, класифікації кредитування бюджету)    х    
   х  **  **
ВИДАТКИ ТА НАДАННЯ КРЕДИТІВ - усього  х  567652,00 79680,00 647332,00
Поточні видатки  2000  567652,00 79680,00 647332,00
Оплата праці  2110  426927,00 0,00

Заробітна плата  2111  426927,00 0,00 426927,00
Грошове забезпечення військовослужбовців  2112  0,00 0,00 0,00
Нарахування на оплату праці 2120  93924,00 0,00 93924,00
Використання товарів і послуг 2200  46801,00 79680,00 126481,00
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 2210 0,00 0,00 0,00
Медикаменти та перев'язувальні матеріали  2220  0,00 0,00 0,00
Продукти харчування  2230  0,00 79680,00 79680,00
1 2 3 4 5
Оплата послуг (крім комунальних) 2240 0,00 0,00 0,00
Видатки на відрядження  2250 0,00 0,00 0,00
Видатки та заходи спеціального призначення 2260 0,00 0,00 0,00
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв  2270  46801,00 0,00 46801,00
Оплата теплопостачання  2271 0,00 0,00 0,00
Оплата водопостачання і водовідведення  2272 0,00 0,00 0,00
Оплата електроенергії   2273 46801,00 0,00 46801,00
Оплата природного газу  2274  0,00 0,00 0,00
Оплата інших енергоносіїв  2275 0,00 0,00 0,00
Оплата енергосервісу  2276 0,00 0,00 0,00
Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм   2280 0,00 0,00 0,00
Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм   2281  0,00 0,00 0,00
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку  2282  0,00 0,00 0,00
Обслуговування боргових зобов'язань 2400 0,00 0,00 0,00
Обслуговування внутрішніх боргових зобов’язань 2410 0,00 0,00 0,00
Обслуговування зовнішніх боргових зобов’язань 2420 0,00 0,00 0,00
Поточні трансферти  2600  0,00 0,00 0,00
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)  2610 0,00 0,00 0,00
Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів  2620 0,00 0,00 0,00
Поточні трансферти урядам іноземних держав  та міжнародним організаціям 2630 0,00 0,00 0,00
Соціальне забезпечення  2700 0,00 0,00 0,00
Виплата пенсій і допомоги  2710 0,00 0,00 0,00
Стипендії  2720 0,00 0,00 0,00
Інші виплати населенню  2730 0,00 0,00 0,00
Інші поточні видатки 2800 0,00 0,00 0,00
Капітальні видатки  3000 0,00 0,00 0,00
Придбання основного капіталу  3100  0,00 0,00 0,00
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування  3110  0,00 0,00 0,00
Капітальне будівництво (придбання)  3120  0,00 0,00 0,00
Капітальне будівництво (придбання) житла  3121  0,00 0,00 0,00
Капітальне будівництво (придбання) інших об’єктів  3122  0,00 0,00 0,00
Капітальний ремонт  3130  0,00 0,00 0,00
Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень) 3131  0,00 0,00 0,00
Капітальний ремонт інших об'єктів  3132  0,00 0,00 0,00
Реконструкція та реставрація  3140  0,00 0,00 0,00
Реконструкція житлового фонду (приміщень) 3141  0,00 0,00 0,00
Реконструкція та реставрація інших об'єктів  3142  0,00 0,00 0,00
Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури  3143  0,00 0,00 0,00
Створення державних запасів і резервів  3150  0,00 0,00 0,00
Придбання землі та нематеріальних активів   3160  0,00 0,00 0,00
Капітальні трансферти  3200  0,00 0,00 0,00
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)
3210  0,00 0,00 0,00
1 2 3 4 5
Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів  3220  0,00 0,00 0,00
Капітальні трансферти урядам  іноземних держав та міжнародним організаціям 3230  0,00 0,00 0,00
Капітальні трансферти населенню  3240  0,00 0,00 0,00
Надання внутрішніх кредитів  4110  0,00 0,00 0,00
Надання кредитів органам державного управління інших рівнів  4111  0,00 0,00 0,00
Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям  4112  0,00 0,00 0,00
Надання інших внутрішніх кредитів  4113  0,00 0,00 0,00
        Надання зовнішніх кредитів  4210 0,00 0,00 0,00
Нерозподілені видатки  9000  0,00 0,00 0,00

 
          Завідувач ясла-садка
______________Л.Х.Аніміца__________
(підпис)     (ініціали і прізвище)

          Бухгалтер

_                                                           __
(число, місяць, рік)
М. П.*** 
                        _______________Т.М. Муфті__________
                               (підпис)     (ініціали і прізвище)